پاییزی

 

آسمان می شکفد باز

من و غم در تردید

مورچگان را دانه

مانده بر روی زمین

به درخت سنگین است

هرم خورشید شریف

داغ هنوز

آه

افسوس که دیده

پاییز

به کرمویی که افتاد به زمین

باد سردی که وزیده بر باغ

/ 2 نظر / 38 بازدید
حسین

1000 تا لایک

حسین

چراغهای شب خاموش است و از ستاره هایی که روزگاری چراغ راه ما بودند بوی کمک نمی اید